سومین جلسه هماهنگی کارگروه رسانه جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌"شمس‌ و مولانا


  • سومین جلسه هماهنگی کارگروه رسانه جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌

    سومین جلسه هماهنگی کارگروه رسانه جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌"شمس‌ و مولانا

  • سومین جلسه هماهنگی کارگروه رسانه جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌

    سومین جلسه هماهنگی کارگروه رسانه جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌"شمس‌ و مولانا

  • سومین جلسه هماهنگی کارگروه رسانه جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌

    سومین جلسه هماهنگی کارگروه رسانه جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌"شمس‌ و مولانا