مهندس علی شریعتی مقدم مدیرعالی کارخانجات بین المللی نوین زعفران، دکتر محمدزاده مدیرعالی کارخانجات الکترو استیل و مهندس نعیمی پور مدیرعالی کارخانجات اترک شیمی با حضور در تولیت شمس تبریزی پوستر دومین جشنواره ملی و پنجمین همایش علمی بین المللی شمس و مولانا را تقریر و امضاء کردند