• دهمین جلسه هماهنگی در موردبرنامه‌های جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌

    دهمین جلسه هماهنگی در موردبرنامه‌های جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌"شمس‌ و مولانا

  • دهمین جلسه هماهنگی در موردبرنامه‌های جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌

    دهمین جلسه هماهنگی در موردبرنامه‌های جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌"شمس‌ و مولانا

  • دهمین جلسه هماهنگی در موردبرنامه‌های جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌

    دهمین جلسه هماهنگی در موردبرنامه‌های جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌"شمس‌ و مولانا